ГРОБНИ ПРИЛОЗИ

Гробните прилози сами по себе зборуваат за материјалната моќ и трговските врски на оваа аристократија со околниот свет, како и автохтоните дострели и уметничкиот вкус на мајсторите кои ја претставилe симбиозата на есхатолошките сфаќања на жителите од предурбаниот Лихнидос. Оваа заедница заедно со аристократијата од Требениште биле во блиски комуникативни врски со богатите аристократски кругови во нивното време, Петилеп (Беранци), Синдос (Солун) и Архонтико (Пела).

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ1

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ2

Гроб 1 НАИМ-БАН

press to zoom

Погребна маска Злато Н - 22 см; W - 20 см; W - 46,69 g Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

press to zoom

Игла Сребро Долж.- 19,3 см; Пресек - 0,3 см; Теж. - 14,6 g Крај на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

press to zoom

Гроб 1 НАИМ-БАН

press to zoom
1/36

Гроб 2 НАИМ - БАН

press to zoom

Апликации Злато Крај на 6-ти век пне. НАИМ - БАН

press to zoom

Мониста Килибар Димензии: 2,07 x 1,6 x 1,05 cm; 1,4 х 2,7 х 1,1 см; 1,45 х 1,25 х 0,6 см Крај на 6-ти век пне. НАИМ - БАН

press to zoom

Гроб 2 НАИМ - БАН

press to zoom
1/12

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ

Гробните прилози сами по себе зборуваат за материјалната моќ и трговските врски на оваа аристократија со околниот свет, како и автохтоните дострели и уметничкиот вкус на мајсторите кои ја претставилe симбиозата на есхатолошките сфаќања на жителите од предурбаниот Лихнидос. Оваа заедница заедно со аристократијата од Требениште биле во блиски комуникативни врски со богатите аристократски кругови во нивното време, Петилеп (Беранци), Синдос (Солун) и Архонтико (Пела).

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 1

Гроб 1 НАИМ-БАН

press to zoom

Погребна маска Злато Н - 22 см; W - 20 см; W - 46,69 g Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

press to zoom

Арибалоси Крај на 6-ти век пне. НАИМ - БАН

press to zoom

Гроб 1 НАИМ-БАН

press to zoom
1/36

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 2

Гроб 2 НАИМ - БАН

press to zoom

Апликации Злато Крај на 6-ти век пне. НАИМ - БАН

press to zoom

Мониста Килибар Димензии: 2,07 x 1,6 x 1,05 cm; 1,4 х 2,7 х 1,1 см; 1,45 х 1,25 х 0,6 см Крај на 6-ти век пне. НАИМ - БАН

press to zoom

Гроб 2 НАИМ - БАН

press to zoom
1/12

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 3

Гроб 3 НАИМ - БАН

press to zoom

Хидрија Бронза Вис. - 53,4 см; Д(раб) - 12,8 см; Д(максимум) - 35 см; Д(база) - 18,6 см Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

press to zoom

Игла Сребрена Долж.-33,5 cm; Д(пресек макс.)-0,25 см; Теж.-14,20 гр. Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

press to zoom

Гроб 3 НАИМ - БАН

press to zoom
1/17

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 4

Гроб 4 НАИМ - БАН

press to zoom

Апликација во облик на розета Злато Шир.(макс.) - 3,5 cm; 4 см; Теж.- 0,5, 0,4 гр. Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

press to zoom

Око-монистра Стакло Вис.-1,4-1,7 см; Д(макс.) - 1,7 см Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

press to zoom

Гроб 4 НАИМ - БАН

press to zoom
1/8

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 5

Гроб 5 НАИМ -БАН

press to zoom

Погребна маска Злато Вис.- 13,5 см; Шир. - 13,5 см; Теж. - 15,75 гр. Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ -БАН

press to zoom

Мониста Килибар Вис.(облик на вазна) - 1,9 см; Долж.-1,55 см; Димензии (неправилни): 3.03 x 2.25 x 1.9 см; 2.46 x 1.16 x 1.65 см; Димензии (неправилни, фрагменти): 1,7 x 1,92 x 0,72 см; 2.32 x 1.5 x 1.45 см Крај на 6-ти в. П.н.е. НАИМ -БАН

press to zoom

Гроб 5 НАИМ -БАН

press to zoom
1/18

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 6

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 7

Гроб 7

press to zoom

Пекторал Злато Вис.- 18,8 см; Шир.- 21,5 см; Теж. - 14,58 гр. (вкупно - 46,75 гр.) Крај на 6-ти в. П.н.е. НАИМ -БАН

press to zoom

Двојна игла со синџир Сребро, злато Долж.(игла) - 13,6 см; Д(пресек макс.) - 0,25 см; Долж.(синџир) - 19,7 см; Д(сфери) - 0,76-0,8 см; Теж. (вкупно) - 18,5 гр. Крај на 6-ти в. П.н.е. НАИМ -БАН

press to zoom

Гроб 7

press to zoom
1/24

Гроб 6 НАИМ -БАН

press to zoom

Апликација Злато Долж.(1) - 12 см; Шир.(1) - 7,8 см; Теж. (1) - 4,65 гр; Долж.(2) - 11,4 см; Шир.(2) - 7,8 см; Теж.(2) - 3,15 гр. Крај на 6-ти в. П.н.е. НАИМ -БАН

press to zoom

Игли Сребро Крај на 6-ти век П.н.е. НАИМ -БАН

press to zoom

Гроб 6 НАИМ -БАН

press to zoom
1/22