ГРОБНИ ПРИЛОЗИ

Гробните прилози сами по себе зборуваат за материјалната моќ и трговските врски на оваа аристократија со околниот свет, како и автохтоните дострели и уметничкиот вкус на мајсторите кои ја претставилe симбиозата на есхатолошките сфаќања на жителите од предурбаниот Лихнидос. Оваа заедница заедно со аристократијата од Требениште биле во блиски комуникативни врски со богатите аристократски кругови во нивното време, Петилеп (Беранци), Синдос (Солун) и Архонтико (Пела).

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ1

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ2

Гроб 1 НАИМ-БАН

Погребна маска Злато Н - 22 см; W - 20 см; W - 46,69 g Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

Игла Сребро Долж.- 19,3 см; Пресек - 0,3 см; Теж. - 14,6 g Крај на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

Гроб 1 НАИМ-БАН

1/36

Гроб 2 НАИМ - БАН

Апликации Злато Крај на 6-ти век пне. НАИМ - БАН

Мониста Килибар Димензии: 2,07 x 1,6 x 1,05 cm; 1,4 х 2,7 х 1,1 см; 1,45 х 1,25 х 0,6 см Крај на 6-ти век пне. НАИМ - БАН

Гроб 2 НАИМ - БАН

1/12

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ

Гробните прилози сами по себе зборуваат за материјалната моќ и трговските врски на оваа аристократија со околниот свет, како и автохтоните дострели и уметничкиот вкус на мајсторите кои ја претставилe симбиозата на есхатолошките сфаќања на жителите од предурбаниот Лихнидос. Оваа заедница заедно со аристократијата од Требениште биле во блиски комуникативни врски со богатите аристократски кругови во нивното време, Петилеп (Беранци), Синдос (Солун) и Архонтико (Пела).

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 1

Гроб 1 НАИМ-БАН

Погребна маска Злато Н - 22 см; W - 20 см; W - 46,69 g Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

Арибалоси Крај на 6-ти век пне. НАИМ - БАН

Гроб 1 НАИМ-БАН

1/36

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 2

Гроб 2 НАИМ - БАН

Апликации Злато Крај на 6-ти век пне. НАИМ - БАН

Мониста Килибар Димензии: 2,07 x 1,6 x 1,05 cm; 1,4 х 2,7 х 1,1 см; 1,45 х 1,25 х 0,6 см Крај на 6-ти век пне. НАИМ - БАН

Гроб 2 НАИМ - БАН

1/12

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 3

Гроб 3 НАИМ - БАН

Хидрија Бронза Вис. - 53,4 см; Д(раб) - 12,8 см; Д(максимум) - 35 см; Д(база) - 18,6 см Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

Игла Сребрена Долж.-33,5 cm; Д(пресек макс.)-0,25 см; Теж.-14,20 гр. Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

Гроб 3 НАИМ - БАН

1/17

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 4

Гроб 4 НАИМ - БАН

Апликација во облик на розета Злато Шир.(макс.) - 3,5 cm; 4 см; Теж.- 0,5, 0,4 гр. Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

Око-монистра Стакло Вис.-1,4-1,7 см; Д(макс.) - 1,7 см Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ - БАН

Гроб 4 НАИМ - БАН

1/8

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 5

Гроб 5 НАИМ -БАН

Погребна маска Злато Вис.- 13,5 см; Шир. - 13,5 см; Теж. - 15,75 гр. Крајот на 6-ти в. П.н.е. НАИМ -БАН

Мониста Килибар Вис.(облик на вазна) - 1,9 см; Долж.-1,55 см; Димензии (неправилни): 3.03 x 2.25 x 1.9 см; 2.46 x 1.16 x 1.65 см; Димензии (неправилни, фрагменти): 1,7 x 1,92 x 0,72 см; 2.32 x 1.5 x 1.45 см Крај на 6-ти в. П.н.е. НАИМ -БАН

Гроб 5 НАИМ -БАН

1/18

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 6

ГРОБНИ ПРИЛОЗИ ОД ГРОБ 7

Гроб 7

Пекторал Злато Вис.- 18,8 см; Шир.- 21,5 см; Теж. - 14,58 гр. (вкупно - 46,75 гр.) Крај на 6-ти в. П.н.е. НАИМ -БАН

Двојна игла со синџир Сребро, злато Долж.(игла) - 13,6 см; Д(пресек макс.) - 0,25 см; Долж.(синџир) - 19,7 см; Д(сфери) - 0,76-0,8 см; Теж. (вкупно) - 18,5 гр. Крај на 6-ти в. П.н.е. НАИМ -БАН

Гроб 7

1/24

Гроб 6 НАИМ -БАН

Апликација Злато Долж.(1) - 12 см; Шир.(1) - 7,8 см; Теж. (1) - 4,65 гр; Долж.(2) - 11,4 см; Шир.(2) - 7,8 см; Теж.(2) - 3,15 гр. Крај на 6-ти в. П.н.е. НАИМ -БАН

Игли Сребро Крај на 6-ти век П.н.е. НАИМ -БАН

Гроб 6 НАИМ -БАН

1/22